Til forældrene

På Bork Havn Efterskole arbejder vi ud fra, at hele efterskolens liv, undervisning og dagligliv, må bygge på gensidig tillid, demokrati, ligeværd og frihed under ansvar. Vi har fokus på at udvikle og hjælpe eleverne gennem læse- og skriveteknologi, så de får en god skoleoplevelse og har mulighed for at færdiggøre folkeskolens afgangsprøve.

BHE 2020 00688
BHE 2020 09885
BHE 2020 01320
BHE 2020 01135
BHE 2020 00875
BHE 2020 09832

Vejlednings-
aktiviteter

Hvad enten målet er en gymnasial, en erhvervsmæssig eller en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse så kan Bork Havn Efterskole hjælpe på vej. Udover en god faglig undervisning i fagene sker der en række spændende vejledningstiltag i løbet af skoleåret:

Eleverne undervises på alle årgange i uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering bl.a. for at blive afklaret i forhold til deres fremtidige uddannelsesvalg. I alle klasser arbejdes med individuelle uddannelsesplaner. Hver elev får minimum 1 individuel udviklingssamtale med skolens vejleder. Det er altid muligt at få et svar på et uddannelsesspørgsmål eller en ekstra samtale. Vejledningen foregår der hvor man mødes i efterskolens unikke rammer.

 

Desuden gælder følgende for årgangene

8. klasse

Eleverne deltager i præsentationskurser på uddannelsesinstitutionerne. Der laves en uddannelsesparathedsvurdering på baggrund af elevernes foreløbige uddannelsesønsker.

9. klasse

Eleverne kan deltage i den frivillige brobygning, og der er mulighed for at komme i praktik, hvis de har behov for det som led i deres uddannelsesafklaring. Der laves en revurdering af elevens uddannelsesparathedsvurdering på baggrund af elevernes foreløbige uddannelsesønske, hvis eleven ikke tidligere er erklæret egnet.

10. klasse

Eleverne deltager i 1 uges obligatorisk brobygning og har mulighed for yderligere 4 ugers frivillig brobygning. De har desuden mulighed for at komme i praktik, hvis de har behov for det som led i deres uddannelsesafklaring. Der laves en revurdering af elevens uddannelsesparathedsvurdering på baggrund af elevernes foreløbige uddannelsesønske, hvis eleven ikke tidligere er erklæret egnet.

Det, at gå på efterskole, handler på mange måder om at gøre sig klar til fremtiden. I løbet af skoleåret forsøger vi at få repræsentanter fra forskellige uddannelsesinstitutioner til at komme og fortælle om deres ungdomsuddannelser. Desuden vil der være institutions- og virksomhedsbesøg for enkelte hold.

På et forældremøde i efteråret er der en gennemgang af skolens vejledningsaktiviteter, procedure i forbindelse med tilmelding til ungdomsuddannelserne samt en kort skitsering af ungdomsuddannelsernes opbygning. Desuden vil skolens vejleder være behjælpelig med at få ansøgningerne sendt til de respektive uddannelsesinstitutioner via optagelse.dk. Skolens vejleder arbejder tæt sammen med elevens forældre, kontaktlærer og øvrige aktører omkring eleven, så eleven oplever en god start på sin videre uddannelsesvej.

Man kan kontakte skolens vejleder via mail eller telefon hvis man har spørgsmål.

Skolevejleder
Tina Jensen Schou
Bork Havn Efterskole
Langagervej 1, 6893 Hemmet
Tlf 75280222
Mail: ts@bhe-skole.dk

BHE 2020 00623
BHE 2020 00666

Økonomi

Betaling for ophold i 2022-2023

I skoleåret 2022-2023 er prisen på Bork Havn Efterskole kr. 2.550,- pr. uge minus statsstøtte. Forældrebetalingen for skoleåret 2022-2023 er afhængig af husstandsindkomsten i 2020.
Betaling fordeles over 10 rater fra august-maj. 

Indmeldelsesgebyr

Der betales et indmeldelsesgebyr i forbindelse med optagelse som elev på 500 kr., som er et administrationsgebyr der ikke tilbagebetales ved evt. framelding senere. Ved optagelse på skolens venteliste opkræves der ikke et indmeldelsesgebyr. Om efteråret før skolestart opkræves der et skolegebyr på kr. 2.500,- Dette gebyr tilbagebetales ikke ved framelding, hverken før eller efter skolestart.

Ekstra kommunetilskud

Nogle kommuner giver et ekstraordinært tilskud til nedsættelse af egenbetalingen, når en elev går på en efterskole med et særligt tilrettelagt undervisningstilbud for ordblinde. Kontakt børne- og unge forvaltningen i familiens bopælskommune, hvis I vil undersøge om der gives ekstra kommunetilskud.

Individuelt tilskud

Hvis I har en væsentlig lavere indkomst i 2022 end i 2020, kan I søge et individuelt tilskud fra Bork Havn Efterskole. I er altid velkomne til at ringe og høre nærmere.