Til forældrene

På Bork Havn Efterskole arbejder vi ud fra, at hele efterskolens liv, undervisning og dagligliv, må bygge på gensidig tillid, demokrati, ligeværd og frihed under ansvar. Vi har fokus på at udvikle og hjælpe eleverne gennem læse- og skriveteknologi, så de får en god skoleoplevelse og har mulighed for at færdiggøre folkeskolens afgangsprøve.

BHE 2020 00688
BHE 2020 09885
BHE 2020 01320
BHE 2020 01135
BHE 2020 00875
BHE 2020 09832

Vejlednings-
aktiviteter

Hvad enten målet er en gymnasial, en erhvervsmæssig eller en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse så kan Bork Havn Efterskole hjælpe på vej. Udover en god faglig undervisning i fagene sker der en række spændende vejledningstiltag i løbet af skoleåret:

Eleverne undervises på alle årgange i uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering bl.a. for at blive afklaret i forhold til deres fremtidige uddannelsesvalg. I alle klasser arbejdes med individuelle uddannelsesplaner. Hver elev får minimum 1 individuel udviklingssamtale med skolens vejleder. Det er altid muligt at få et svar på et uddannelsesspørgsmål eller en ekstra samtale. Vejledningen foregår der hvor man mødes i efterskolens unikke rammer.

 

Desuden gælder følgende for årgangene

8. klasse

Eleverne deltager i præsentationskurser på uddannelsesinstitutionerne. Der laves en uddannelsesparathedsvurdering på baggrund af elevernes foreløbige uddannelsesønsker.

9. klasse

Eleverne kan deltage i den frivillige brobygning, og der er mulighed for at komme i praktik, hvis de har behov for det som led i deres uddannelsesafklaring. Der laves en revurdering af elevens uddannelsesparathedsvurdering på baggrund af elevernes foreløbige uddannelsesønske, hvis eleven ikke tidligere er erklæret egnet.

10. klasse

Eleverne deltager i 1 uges obligatorisk brobygning og har mulighed for yderligere 4 ugers frivillig brobygning. De har desuden mulighed for at komme i praktik, hvis de har behov for det som led i deres uddannelsesafklaring. Der laves en revurdering af elevens uddannelsesparathedsvurdering på baggrund af elevernes foreløbige uddannelsesønske, hvis eleven ikke tidligere er erklæret egnet.

Det, at gå på efterskole, handler på mange måder om at gøre sig klar til fremtiden. I løbet af skoleåret forsøger vi at få repræsentanter fra forskellige uddannelsesinstitutioner til at komme og fortælle om deres ungdomsuddannelser. Desuden vil der være institutions- og virksomhedsbesøg for enkelte hold.

På et forældremøde i efteråret er der en gennemgang af skolens vejledningsaktiviteter, procedure i forbindelse med tilmelding til ungdomsuddannelserne samt en kort skitsering af ungdomsuddannelsernes opbygning. Desuden vil skolens vejleder være behjælpelig med at få ansøgningerne sendt til de respektive uddannelsesinstitutioner via optagelse.dk. Skolens vejleder arbejder tæt sammen med elevens forældre, kontaktlærer og øvrige aktører omkring eleven, så eleven oplever en god start på sin videre uddannelsesvej.

Man kan kontakte skolens vejleder via mail eller telefon hvis man har spørgsmål.

Skolevejleder
Tina Jensen Schou
Bork Havn Efterskole
Langagervej 1, 6893 Hemmet
Tlf 75280222
Mail: ts@bhe-skole.dk

BHE 2020 00623
BHE 2020 00666

Økonomi

Hvad koster det at gå på Bork Havn Efterskole?

Et ophold på Bork Havn Efterskole varer 42 skoleuger og koster 2.650 kr. pr. uge i skoleåret 2023/24. Prisen dækker undervisningsmaterialer, kost, logi og studieture. Vi opkræver desuden 4.200 kr. i optagelsesgebyr (1.200 kr. i administrationsgebyr ved optagelse, og 3.000 kr. i skolegebyr ved indgåelse af skolekontrakt).
Prisen, som I skal betale, er dog noget mindre, da staten giver et tilskud til alle familier afhængig af husstandens indkomst.

Statstøtte

Her kan du beregne, hvad et efterskoleophold koster for jeres familie, efter at den statslige elevstøtte er fratrukket. Staten beregner tilskuddet ud fra husstandens samlede indkomst i det kalenderår, der ligger to år før skolestart.

Den statslige elevstøtte søges via skolen og udbetales direkte til skolen. Den statslige elevstøtte fratrækkes dernæst skolepengene, inden de opkræves. Skolepengene betales i 10 månedlige rater. Første rate opkræves i begyndelsen af august 2023.

Kommunestøtte

I nogle tilfælde kan jeres egen kommune yde økonomisk støtte. I skal selv henvende jer til jeres hjemkommune. 

Lokal Efterskolestøtte

Hvis I har svært ved at betale et efterskoleophold, er det muligt at søge om lokal efterskolestøtte hos os. Læs mere om vores lokale efterskolestøtte her.